Koszyk

Przy zamówieniach powyżej 300zł wysyłka GRATIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje o bezpieczeństwie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.ziarnosmaku.pl.

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików Cookies.
 1. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Monika Górska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ziarno Smaku Monika Górska www.ziarnosmaku.pl, z siedzibą przy: ulica Leśna 11, 62-020 Swarzędz, NIP: 7822273696 (zwany dalej: „Właściciel”).

 

II POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników w celu uzyskania informacji o produktach dostępnych na Stronie, działaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych czy danych kontaktowych (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz, w serwisie Facebook, lub w jakikolwiek inny sposób);
 • pozyskania Danych Osobowych od Użytkowników podczas realizacji zakupów produktów dostępnych na Stronie (proces realizacji zamówienia);
 • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne);
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe.

Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików Cookies ułatwia korzystanie ze Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

 

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: W celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży, zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.ziarnosmaku.pl.

 

 1. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do a. zawarcia umowy; b. dokonania rozliczeń; c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usługi. Dane osobowe potrzebne są do procesu zarządzania finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży lub innych informacji marketingowych. Dane osobowe przetwarzane są w związku z komunikacją marketingową związaną z produktami zaprezentowanymi na Stronie i usługami Administratora. Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach komunikacji marketingowej należą m.in.: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i inne informacje, które mogą Użytkowników zainteresować.

 

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 1. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
 2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu uzyskania informacji o produktach, badaniach (angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o produktach i usługach Administratora)  oraz ulepszania produktów i usług, takich jak na przykład : identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.
 3. Dane osobowe są również przetwarzane przy komunikacji i operacjach IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.
 1. RODZAJ DANYCH
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: a. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej: – imię i nazwisko; – płeć; – adres dostawy; – numer telefonu; – adres e-mail; b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: – data urodzenia; – numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury); – numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy) c. dane dotyczące płatności w tym między innymi numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.
 3. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 3/7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej. Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może również powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1.Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez Administratora, danymi osobowymi.
 1. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 1. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 1. Użytkownik ma prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 1. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
 2. W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 1. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych uzyskanych na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator przetwarza te dane do momentu cofnięcia tej zgody.

 

 1. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 

VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1.Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników tylko wskazanych podmiotom:
 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie 2 poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Obecnie na naszej stronie możemy wykonywać przekierowania do portali społecznościowych:

            https://www.facebook.com/Ziarno-smaku

             lub instagram : Ziarno Smaku

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:

 • przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora;
 • zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Strony są partnerzy wspierający realizację usług sprzedaży produktów na Stronie. Są to między innymi:

 • PayPro S.A., która dostarcza rozwiązania w zakresie obsługi usług płatności online cel ten realizowany jest za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl,
 • Dane Osobowe Użytkowników przekazywane są także firmom kurierskim i operatorom logistycznym.
 • Dane osobowe przekazywane do Biura Rachunkowego

Podmioty przetwarzające zapewniają pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmioty przetwarzające nie mogą wykorzystywać udostępnionych im Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora.

 

 1. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 1. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

IX OCHRONA DANYCH

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

 

 1. PLIKI COOKIES

1.Strona internetowa używa plików Cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “Cookies”) Pliki Cookies (ciasteczka) są małymi plikami umieszczanymi w urządzeniu Użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (również na Stronie Ziarno Smaku). Służą między innymi do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies Administratora. Pliki Cookies są wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

 1. Pliki Cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 1. Niektóre z plików Cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki Cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas. Czas przechowywania plików Cookies zależy od rodzaju pliku, jednak nie jest on dłuży niż 24 miesiące.
 1. Pliki Cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. Pliki Cookies potrzebne są również do analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Wszystkie pliki Cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora.
 1. Wszystkie pliki Cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 1. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 1. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja Cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji Cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.W każdej chwili istnieje możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików Cookies dla urządzenia.
 1. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików Cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 1. Pliki Cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym: a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny; b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników; c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej; d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki Cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny; e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej; f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 2. Pliki Cookies, które wykorzystuje strona www.ziarnosmaku.pl są szkodliwe dla urządzenia oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu, jak i przeglądarce.

XI DEFINICJE

Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania.

Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).