Koszyk

Przy zamówieniach powyżej 300zł wysyłka GRATIS

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : ziarnosmaku.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy ziarnosmaku.pl, działający pod adresem: www.ziarnosmaku.pl , prowadzony jest przez Monika Górska, z siedzibą przy: ulica Leśna 11, 62-020 Swarzędz, działający pod numerem NIP: 7822273696, REGON: 382091191, zwana dalej Sprzedawcą. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ziarnosmaku.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. . Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.ziarnosmaku.pl w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.ziarnosmaku.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE
Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzysta z Usług elektronicznych świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie. Zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę. Formularz kontaktowy dostępny jest w zakładce „kontakt”. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą należy podać prawidłowy adres e-mail , wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep internetowy – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.ziarnosmaku.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie i zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Monika Górska z siedzibą przy: ulicy Leśna 11, 62-020 Swarzędz, NIP: 7822273696, REGON: 382091191 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej . Sprzedawca jest także Administratorem danych osobowych.

Towar/Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem obrotu (umowy sprzedaży) pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Umowa zawarta na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą
Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w zakładce : Koszty przesyłki.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
Wada- zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
Polityka prywatności- zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, która znajduje w zakładce :Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

3. ZAŁOŻENIE KONTA
1.Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Osoba chcąca zawrzeć ze sklepem ziarnosmaku.pl umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Moje Konto” , „Zaloguj się” znajdującą się na stronie Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę sklepu skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

2.Następnie w celu utworzenia konta, należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail i hasła. imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zaloguj się”. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w sklepie ziarnosmaku.pl niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do sklepu ziarnosmaku.pl i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty sklepu ziarnosmaku.pl , o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między sklepem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
6. Sklep ziarnosmaku.pl po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
7.Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.?
8. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
9.Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść Regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
10.Sklep ziarnosmaku.pl zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami internetowymi. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
11. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
12. Po założeniu Konta, aby zalogować się na konto Klient musi podać adres email oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, sprawdzania statusu zamówienia, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.
13. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności , a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: ziarnosmaku.pl lub e-mailowo na adres ziarnosmaku@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. W celu przeglądania asortymentu sklepu oraz dokonania zakupu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta. Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w panelu konta.

4. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).

5. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji (np. zamówienie jako gość), Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej(warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej), numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji.

6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia. . Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz ewentualne wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
c. w przypadku, złożenia zamówienia płatnego przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar – początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
10. Do zamówienia na życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania dowodu zakupu.

11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. E-mail – ziarnosmaku@gmail.com
b. Telefon – 606909262 ( w godzinach od 8:00- 15:00 w dni robocze)
10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania konkursów i akcji promocyjnych (promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji), bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

14. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

5. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU
1. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
2.Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
• paczkomatu
• kuriera (również opcja kurier przesyłka za pobraniem)

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3-4 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy u przewoźnika.

5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient w miarę możliwości ,powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego (czy nie jest ono uszkodzone) oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

7. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany w trakcie składania zamówienia według określonych kosztów dostawy. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów przesyłki.
Koszt dostawy uzależniony jest od formy płatności, łącznej wagi zamówienia, kosztów opakowania oraz rodzaju przesyłki. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy.
Możliwa jest także dostawa do krajów UE , tylko i wyłącznie poprzez wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą ,celem uzgodnienia cen i pozostałych danych do realizacji przesyłki.

8. W sytuacji kiedy Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy z powodu nie odebrania paczki przez Klienta, Klient pokrywa koszty przesyłki zwrotnej .Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy i pokrycia kosztów poprzedniej przesyłki zwrotnej
.
9. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą poprzez email lub telefon. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest bezpłatny. Termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

10. Przy zamówieniu powyżej kwoty 200 zł brutto oferujemy darmową wysyłkę Towaru.

6. REALIZACJA PŁATNOŚCI
1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport i dostawę). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów przesyłki.

2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze
mBank – 64 1140 2004 0000 3102 7832 1941;
3. płatność kartą kredytową/debetową, płatność PayU
4. płatność przelewem poprzez system płatności Paynow-
PayPro S.A., która dostarcza rozwiązania w zakresie obsługi usług
płatności online cel ten realizowany jest za pośrednictwem serwisu
płatności elektronicznych Przelewy24.pl
5. płatność gotówką przy odbiorze osobistym (tylko po wcześniejszym
ustaleniu ze Sprzedawcą)

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Przy dokonywaniu płatności przelewem, w tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

4. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży). W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane i usunięte z systemu.

5. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.

7. REKLAMACJA
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
• Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
• Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży
.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania? Towaru Klientowi.

7. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany Towaru na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów (przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałoby Klienta inny sposób zaspokojenia żądań) w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
a. na piśmie, w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta na adres siedziby Sprzedawcy;
b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail :ziarnosmaku@gmail.com
13. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje:
a. dane osoby składającej reklamację w celu kontaktu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b. wskazanie przedmiotu reklamacji, datę zakupu reklamowanego towaru, przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d. oryginał lub kopia dowodu zakupu, może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

14. Klient, będący konsumentem ,realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na adres i koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni roboczych, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

18. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

19. Sprzedawca w terminie trzydziestu dni ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

20. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Produktu prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Klienta będącego Konsumentem – konsumentem do odstąpienia od umowy.

21. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

22. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.

23. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, która opisana jest w innej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail:ziarnosmaku@gmail.com.
Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną:
a. reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, mogą być składane z tytułu:
− niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta,
− niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.
b. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
c. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych ,licząc od dnia jej wniesienia.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego. upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
3.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres: ziarnosmaku@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Leśna 11, 62-020 Swarzędz. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
5. Konsument zwróci Sprzedawcy na jego adres, Towar w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Sprzedawca, w terminie 14 dni roboczych, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
10.Zgodnie z postanowieniami art.38 Ustawy o prawach Konsumenta , Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

12.Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

13. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które maja charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego(dni robocze) terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod odpowiednimi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
• Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację w sprawie poślubnego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
• Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.),działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.). Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
• Internetowej platformy unijnej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
2.Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
3.Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
4.Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
5.Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej Sklepu.
7.Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane i ochrona prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu .

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. Klient zobowiązany jest do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
• korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
• korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni roboczych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane. Zmiany w regulaminie (o ile takie nastąpią) nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Załącznik nr 1 : formularz odstąpienia od umowy – formularz zwrotu ( tu: link)

KLAUZULA O NIEODPOWIEDZIALNOŚCI:
Informacje zawarte na stronie internetowej: www.ziarnosmaku.pl, instagram Ziarno Smaku , facebook Ziarno Smauku oraz w wiadomościach e-mail i messengerach z poradami dotyczącymi właściwości zdrowotnych i zastosowań Produktów(dalej: „E-mail”), nie stanowią porady lekarskiej.
Wszelkie udostępniane materiały mają wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny charakter. Informacje te nie mogą zastępować porady lekarza lub farmaceuty. Ewentualne wykorzystanie udostępnionych porad, zaleceń i rekomendacji powinno zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym.